Energiatõhusus

Projekti sisuks on restaureerida XIX sajandi kroonumaja vähese energiatarbega, s.o 40-50 kWh/m2/a hooneks, kasutades selleks innovaatilisi ja säästlikke tehnilisi lahendusi.

Nendest tähtsamad on põhjavee soojuspump, kütte- ja jahutussüsteem, soojuseristus- ja rekuperatsioonilahendused.

Restaureeritud hoone võetakse kasutusse ökonoomse ökoloogilise elukeskkonna näidisobjektina.

Mis on energiatõhus maja?” Tõnu Mauring, Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi energiatõhusa ehituse tuumiklabori juhataja: http://wwx.tarbija24.ee/250408/esileht/olulised_teemad/tarbija24/kinnisvara/326422_1.php?mis-on-energiatohus-maja

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2010/31/EL 19. mai 2010 hoonete energiatõhususe kohta (eesti keeles): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:ET:PDF

Eesti Vabariigi Valitsuse määrus nr. 258 20.12.2007 “Energiatõhususe miinimumnõuded”: https://www.riigiteataja.ee/akt/12903585?leiaKehtiv